R.K. IGNIS

Podmienky ochrany osobných údajov pri dobročinných elektronických online aukciách Nadácie Slovenského paralympijského výboru

Prevádzkovateľ

Názov:: Nadácia Slovenského paralympijského výboru (ďalej aj len ako „Nadácia“)
IČO: 42 258 944
Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
Právna forma: nadácia
Registrácia: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, reg. č. 03/Na/2002/101
ontaktný e-mail: info@rkignis.sk

(ďalej aj len ako Prevádzkovateľ)

Dotknuté osoby

Záujemcovia o nadobudnutie výtvarného alebo hudobného diela v aukcii – registrovaní používatelia do online aukčného systému dobročinných elektronických on-line aukcií organizovaných Nadáciou v súlade s ňou sledovaným verejnoprospešným účelom definovaným v Nadačnej listine Nadácie v platnom znení (ďalej aj len “Aukcie”, jednotlivo aj ako “Aukcia”), darcovia a obdarovaní (v prípade uzatvorenia darovacej zmluvy na základe Aukcie).

Účel spracúvania osobných údajov

Organizácia Aukcie, t. j. procesu, ktorého účelom je prechod vlastníctva alebo iného práva k predmetu Aukcie, konaný na základe návrhu Prevádzkovateľa, pri ktorom Prevádzkovateľ zverejní predmet Aukcie vopred neurčenému okruhu účastníkov aukcie – dražiteľov s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na dražiteľa, ktorý urobí najvyššiu ponuku, po splnení podmienok stanovených v dokumente Podmienky dobročinných elektronických on-line aukcií Nadácie Slovenského paralympijského výboru, prejde vlastnícke právo k predmetu Aukcie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.

Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb

Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, meno užívateľa.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi na vyššie vymedzený účel dobrovoľne a prevádzkovateľ ich za vyššie vymedzeným účelom spracúva na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou, ktorého znenie je zverejnené na webovom sídle www.rkignis.sk, pričom tento súhlas bol udelený dotknutou osobou v elektronickej forme zaškrtnutím políčka s nasledovným textom: „Potvrdzujem, že som sa oboznámil so znením Podmienok ochrany údajov pri dobročinných elektronických online aukciách Nadácie Slovenského paralym-pijského výboru“.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti doručenej do sídla prevádzkovateľa alebo žiadosti podanej elektronickou poštou na vyššie uvedený kontaktný e-mail právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti doručenej prevádzkovateľovi namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti môže udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, okrem prípadov výslovne stanovených platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalšie informácie

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v databáze dražiteľov po dobu 4 rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ nezverejňuje. Zverejňuje sa len meno užívateľa, ktoré zadá dotknutá osoba pri registrácii. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytované tretím stranám.